ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
13

• ชาย
191

• หญิง
189

รวม
393


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
3

• ครู ชำนาญการ
5

• ครู ไม่มี
5

• ไม่มี ไม่มี
10


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
64

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
210

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
8

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
84


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
35

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
50

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
7

• แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
7

• แผนกวิชาช่างสำรวจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
9

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
18

• แผนกวิชาช่างโยธา
13

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
18

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
17

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
34

• แผนกวิชาก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
9

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
7

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
9

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
3

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
3

• ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2

• งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
20

• งานทะเบียน
10

• งานศูนย์ข้อมูล
6

• งานการเงิน
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด
7

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
10

• งานครูที่ปรึกษา
15

• งานบัญชี
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
12

• งานพัสดุ
7

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
10

• งานอาคารสถานที่
11

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
11

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
14

• งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
19

• งาน ICT
1

• งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
10

• งานประชาสัมพันธ์
8

• งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
21

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
20

• งานบุคลากร
9

• งานปกครอง
43

• งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
35

• งานวางแผนและงบประมาณ
9

• งานความร่วมมือ
6

• คนงาน
8

• นักการภารโรง
16

• หมวดรถยนต์
4

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
19

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสมศักดิ์ ไชยโสดา
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญนายสัญญา ขยายวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะนายกัมพล ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าคณะ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวพุฒตาล พร้อมมูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายกุศล พรหมจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนางสุกัญญา หมัดอาดัม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุวิทย์ จันทร์สุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสำรวจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
ครูนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนางสุดารัตน์ คณะนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครูประจำ แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครู ชำนาญการนายอภิชา หนูพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษนายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายวิทวัช พานชาตรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายจีรศักดิ์ นวลละออง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศนายไชยยา ขุนวิเศษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ท.อภิชาญ มูลละคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ครูนายสมชาย ดำสถิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูนายวรันธร จันทโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูนายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้างานนางสาวนงลักษณ์ ภัศระ
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายศิลป์ เส้งวั่น
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษนางพัชรีย์ สงพะโยม
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางดวงรัตน์ รัศมีอักษรสกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนายวิชาญ พลคง
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ครู ชำนาญการพิเศษนายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
หัวหน้างาน งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายมานพ ภาคภูมิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายธนาธิป กิมาคม
หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายวรเทพ หลงขาว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวจุไรวรรณ สงทวี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูนางสาวสุกัญญา หมานสา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางสาวเขมรัสนี สมใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายกัมภค คงจันทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการนายเศกสรรค์ เรืองยิ่ง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูผู้ช่วยนางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนายหรอหมาน นกแอนหมาน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูนายธนภัทร์ พานิช
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูนางสาวสุธิศา ส่งศรี
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครู ชำนาญการนายบุญชม รามณรงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางปัทมา มรรคโช
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศนางชลธิชา กาละสงค์
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (งาน) งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำนายเจริญ สะตะพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายชัยโรจน์ อังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ รัตมะโน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุทิน เทพสวน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางศศิวิมล ศุกลรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู เชี่ยวชาญนายนพดล วิทยะพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนายชินชาต ณพัทลุง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายสถิตย์ ชฎากรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางสรัญญา สิทธิโชติพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายสมพงษ์ นนทพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการนายวินัย เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษนายทนงศักดิ์ ทองไชย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
ครู ชำนาญการนางกฤติญดา ยอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนายศราวุฒิ มีจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนางสุวลี จิตนวล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ครู ชำนาญการพิเศษนายชรินทร์ นวลละออง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ครู ชำนาญการพิเศษนายธงชัย เธียรประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครู ชำนาญการพิเศษนางวราภรณ์ นิลอนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
หัวหน้าภาค แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายมานิตย์ ดุลยเสรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุรเชษฐ์ เขียวหอม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายพัลลภ มานพ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายบวรศักดิ์ คงเสน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
ครูนางสาววิจิตรา แสงศรี
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนางสิริพันธ์ พรหมราช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนางสาวอารมย์ ขวัญคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมศักดิ์ หมู่เก็ม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายอรุณ หมัดหมาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนางพรรษกร คงนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษนายปกรณ์ มณีสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูนายบรรทิตย์ ทองอยู่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครู ชำนาญการนายนทีชัย ชูชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูนางสาวสุธิสา ชูเชิด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายกอบวิทย์ ใจอาจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครู ชำนาญการนายสมยศ โกรัมย์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนายโกวิท เสรีรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวอรวรรณ สกูลดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูนางสาวแวสารอยา นิแว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางสาววิลาวัลย์ ขวัญทอง
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูนายสาโรช โชติพฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนางสาวรัตติพร ช่วยเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายเอกชัย แก้วขวัญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายสุทธิลักษณ์ จูเส้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูนายภัทรพงษ์ ปาโต
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกัญญาภัค ราตรีพฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววันพิมพ์พร บูเอียด
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนางปณิดา ธนกาญจนาพิพัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนางสาววรรณี ยาทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวกุลธิดา ศรีสุกใส
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
ครูนายสมบูรณ์ กิมิเส
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายขันติศักดิ์ ผลทอง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครูนางกมลาณัชส์ ทองเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนางสาววีระวรรณ จันอิ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูนางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนายศักดิ์ดา วงศ์อัจญริน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวนภาทิพย์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายฉัตรเทพ ชูสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนายสานิตย์ ทองพูล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ครูนายมงคลฤกษ์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางสาวจิตรสวาท พลเพชร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายจารุเวศ อ่อนเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูนางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ต.หญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกฤษณะ ชูจร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนางภคมน หงษ์คู
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววัฒนาภรณ์ ไกรวรรณ
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนายคณิศร ภัยชำนาญ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูนายไชยา คงพรหม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครู ชำนาญการนายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสุมาลี แสงแวว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างสำรวจนางสุเรวดี บุญพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายธนายุทธ หลีเหม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจนายมีชัย คองประชุม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไกรวิชญ์ บัวงาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวธมลวรรณ จันทร์คล้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูผู้ช่วยนายอภิชาติ บุตรพิเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ครูผู้ช่วยนางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกฤษพร โยมศรีเคน
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนายจักรรัตน จักรานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางกัลยารัตน์ เพชรศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
ครูผู้ช่วยนางพิมลนาฏ บุตตะ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครูผู้ช่วยนางสาวอารีย์ บุญอินโท
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายชัชวิน กันภัย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายนิวัต บิลและหมัน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูผู้ช่วยนายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายไซฟุลเล๊าะ อามาล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายสิทธานต์ อาจหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายสมพร คณะนา
ครูประจำ แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครูผู้ช่วยนายแสงสุริยา สมเกตุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูผู้ช่วยนายอารี อ่อนแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครูผู้ช่วยนายพีระพงษ์ จันเขียว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายอนุรักษ์ นุ่นแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูผู้ช่วยนายสิทธิศักดิ์ ชูกลิ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนางสาวณัฐธิดา ทองนิมิตร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูผู้ช่วยนายสมพร มณีนวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ครูอัตราจ้างนางจิระพร จันทภาโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนายอดุล บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายสุชาติ บุญมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายจักรพงศ์ หยูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายชานนท์ สังสนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายเรณู ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจิรพงศ์ สุขะกา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายอธิพงษ์ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ชัยพิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสงัด เหตุทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายชาญรวี กายพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือนายภานุวัฒน์ ขุนจัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายอภิชัย ศรเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)นางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
ครูนางสาวปัณฑ์ชนิตร์ มณีรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายภานุชา ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูนายณัฐชนน ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายชณุมาส จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในนายประทีป นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายนิพล คงผอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูนายปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอนุวรรตน์ ชาตะสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายศุภณัฐ ตันวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนายศดายุ สมยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายปกรณ์ แก้วผดุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายสันติสุข ศรีสุขใส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูนางสาวปวีณ์ธิดา จิตภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายประยุทธ แก้วกรงจักร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายทัณยพัฒน์ สอนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณบุญโณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวคณิตา ช่วยรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวปุณณภา อิสโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายทิว วงศ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจีรพัฒน์ ขวัญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายไพศาล ชาญเดชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายเจนณรงค์ บัวขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายนันทยศ จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางสาววิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานางสาวกมลทิพย์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานางสาวปรางทิพย์ แสงเหมือนคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายภาณธฤต ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวมนสิชา ชาบงสุนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัฐกาน สุดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุวิตรี จิตต์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนายไพสิฐ สัมฤทธิ์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายพงษ์พัฒน์ หลักเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานางสาวสุภาวดี แย้มสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายปฐมพงศ์ ยอดราช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวภานุรักษ์ แซ่หลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางดวงจันทร์ รอดนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวยุวดา ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายกิติทัศน์ นิ่มละมัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาววิภาดา วุฒิบุญญะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจMiss Maja Milasinovic
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมMiss Hanna Maskalenka
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมนายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางรางนางสาวศิรินาถ นพฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกิตติพร สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายธีรพัฒน์ คล้ายสำลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายวิชยุตม์ เสนาภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายพลกฤต พรหมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวมลธิรา ขาวหนูนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)นายศิรวิทย์ สงดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววนิดา ดีลแหละ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวมัลธิกา จันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวกมลทิพย์ ชายพรมแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางณพิชต์ชญานันท์ คงธนธรรมกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายณรงค์ศักดิ์ แก้วนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายณัฐวุฒิ คล้ายพิมล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายสมหวัง สาธร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายกอบพัฒน์ แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวกนิษฐา ไพรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายอภิสิทธิ์ หลีเด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานางสาวชุติกาญจน์ โยมเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวอุไรวรรณ กำเหนิดดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายปัญญา บิลหมัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวนุชสรา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวสรารัตน์ หนูเสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวจันจิรา ปรงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายธนวัฒน์ จันทภาโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่นางสาวพรลภัส พลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายพิทักษ์ ปานมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวหัตถกาญจน์ หัสถประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายธีรวัฒน์ จิตต์ชะนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภิภัชษร สุขสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายสิทธิชัย กมลสิทธิสถิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมนางสาวภัทรากร นาคเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนางสาวทิฆัมพร ส่องสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายสิทธิศักดิ์ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)นางสาววราภรณ์ ชอบแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายสถาพร ขุนสังข์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัฐดลย์ แก้วหนู
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเฉลิมชัย จิตติศักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายธีรวัฒน์ ไพโรจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวบุษบากร ทองมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษา
ครูนางสาวศิรินภา จันทร์เพ็ญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ งานปกครองว่าที่ ร.ต. ปัญจนัท คณะนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายคมสันต์ สุวรรณคดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายธีร์ธวัช สังข์ขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวศศิประภา อริยกุลนิมิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในนายซาฮโรล์ อาแว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอรอุมา แก้วมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายธีรวัฒน์ พรหมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานายอาทิตย์ เส้งเนตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวธิดารัตน์ ทองคำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศิริมา เถาถวิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนางสาวชนิภรณ์ ยามา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพรพิมล รองชูเพ็ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์MISS WANG,QIANG
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวชิดชนก สีทะนน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมนางสาวธันย์ชนก บุญสกันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านายสุธาสิน กุลกาญจนาภิบาล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ลูกจ้างประจำนายสถิต สังข์ทอง
ลูกจ้างประจำ หมวดรถยนต์นายภิรมย์ ขวัญปาน
ลูกจ้างประจำ คนงานนายคะนอง แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสมศักดิ์ ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายเริงศักดิ์ แทบทาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นางจงกลนี ยั่งยับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางอลิษา จันทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายจรัญ นพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายธนู หลับจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางวันเพ็ญ จันทวีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางภิสลดา ขุนพ่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายวิชัย มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนางสาวมะลิวรรณ ชูมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวพลินี พรหมศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางพรเพ็ญ สุวรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายอับดลรอโอ้บ บิลยะแม
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายหัสพร มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นายมาโนชญ์ นพแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวกรวิภาวรรณ หน่อสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวจิรารัตน์ สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสุธารัตน์ จินนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาววรรธนพร คงเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเจริญ มิตรช่วยรอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางนีลวรรณ์ นิลมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสุนิพน ตรีเพ็ชร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายชาญณรงค์ แก้วยานะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายจรูญ แสงวรรณลอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายอัฟบาส เบ็ญศรีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายกสินธุ์ นวลอนงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนางแพรวดี ชนะวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางปิยนุช ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาววิไลพร สุกกระจาย
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายวีระยุทธ สังขชาติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางสาวกชวรรณ ทองตีบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายอนุชิต แก้วบุญส่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์
เจ้าหน้าที่นางสาวดลฤดี สังขจินดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางอุษา หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวนาถลดา อมรปรีชากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายปุรินทร์ เส้งคุ้ย
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูนายสมศักดิ์ รอดนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (งาน) งานบุคลากรนางรฐาภัค ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกุณฑล หนูทวน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (งาน) งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวภัทรา กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางนิสา อนงค์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวยุวดี มุกเนียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพัชรี สมนาค
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวปภัชญา สังข์บูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวญารินดา ชุติวัฒนวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูนายพลสินธุ์ เพชรโชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนางนิภาวดี ทองจำรูญ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอรรุจี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัฒกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวกุลชญา ช่วยแท่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานางสาวดารัณ วงศ์ธรรม
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายสมพร จันทร์มุณี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสาลิณี ขวัญทองยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศุภรดา เรืองน้อย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวกัญจน์ฐิติมา จันทร์สืบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกชภัส พุฒิกรปรีดา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจนายพงศกร สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปิยะรัตน์ พรหมบริรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวภาวดี หลีหมัด
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจงกลนี หน่อสกูล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษาว่าที่ ร.ต.หญิง สุดา บินแล๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวชมพูเนกข์ เทพษร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสกุลรัตน์ สนหละ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายมูฮำหมัดอาดีน สาและ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวจิราพร สุขฉิม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวปรียนันท์ พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสิริพรรณ หนูขาว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวภาณุมาส ลัภบุญ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐธิดา ย่องตีบ
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนายรัชพล ทองมี
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนายสิงหนาท เอียดจุ้ย
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวกนกพิชญ์ ขาวสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษาว่าที่ร.ต.หญิงณัฐรุจา ขุนไชยแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุชานาถ กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวสุธิราภรณ์ ทองขาว
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวพิมพ์นารา คงยัง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวปวีณา มูเก็ม
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิชญา โสบุญ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนักศึกษานางสาวอาทิตยา สายทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุดนางสาวสุรัสวดี พลคง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวกาญจนาพร พลายแสง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวมัทนา มงคลเคหา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในนาย นวพล สุวรรณโน
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนายกฤตภาส โอชาอัมพวัน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจุฑามาศ สีสุกเพชร
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนนางสาวสุกัลยา สุธรรมดำรง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกมลทิพย์ สุวรรณวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนูรียะ มะเด็ง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวณัฏฐากร จุฬะแพทย์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (งาน)นางสาวณัฐญา อร่ามเรือง
พนักงานราชการ (งาน) งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
พนักงานราชการ (งาน) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอภิษฐา โนมพรรณ
พนักงานราชการ (งาน) งานพัสดุนางณิชกานต์ แก้วขวัญ
พนักงานราชการ (งาน) งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวบุญลดา จันทวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนางวิมลวรรณรัตน์ ถาวโรฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวจุรีพร นวลเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี