ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
199

• หญิง
172

รวม
379


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
51

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
172

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
6

• ไม่ระบุ
114


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
36

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
22

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
49

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
8

• แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
7

• แผนกช่างสำรวจ
12

• แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
8

• แผนกช่างกลโรงงาน
19

• แผนกช่างโยธา
13

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
19

• แผนกช่างเชื่อม
19

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
38

• แผนกช่างก่อสร้าง
10

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
11

• เครื่องเย็นและปรับอากาศ
1

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
8

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
3

• งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
27

• งานทะเบียน
8

• งานศูนย์ข้อมูล
6

• งานการเงิน
8

• งานห้องสมุด
7

• งานประกันคุณภาพ
5

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
5

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานพัสดุ
6

• งานสวัสดิการและพยาบาล
7

• งานอาคารสถานที่
11

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานผลิตการค้า
3

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานโครงการพิเศษ
6

• งาน ICT
4

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานหลักสูตรและการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6

• งานบุคลากร
8

• งานปกครอง
10

• งานกิจกรรม
4

• งานวางแผน
3

• ความร่วมมือ
4

• คนงาน
11

• นักการภารโรง
5

• หมวดรถยนต์
3

• หมวดอาคาร
1

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
18

• ผู้ดูแลระบบหลัก
3


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายสัญญา ขยายวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษานายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าแผนกนายกัมพล ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
หัวหน้างาน งาน ICT
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายสมพร คณะนา
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายสมพงษ์ นนทพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนางสุกัญญา หมัดอาดัม
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐานนายสุรเชษฐ์ เขียวหอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายอภิชา หนูพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างโยธา
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายธีระ นัคราบัณฑิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายปกรณ์ มณีสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางกัลยา ราชเล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนายอภิชาญ มูลละคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนายธนายุทธ หลีเหม
หัวหน้าแผนก แผนกช่างสำรวจ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนายธงชัย เธียรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างานนางจิระพร จันทภาโส
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นางสาวนงลักษณ์ ภัศระ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนานายศิลป์ เส้งวั่น
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางพัชรีย์ สงพะโยม
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางดวงรัตน์ รัศมีอักษรสกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสถิตย์ ชฎากรณ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายกุศล พรหมจันทร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสมศักดิ์ หมู่เก็ม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายสุรชัย จันทร์นุ่น
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายวรเทพ หลงขาว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวจุไรวรรณ สงทวี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นางสาวเขมรัสนี สมใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสมชาย ดำสถิตย์
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสาววันพิมพ์พร บูเอียด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายบรรทิตย์ ทองอยู่
หัวหน้างาน งานวางแผน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายบุญชม รามณรงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายพัลลภ มานพ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายไชยา คงพรหม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายไกรวิชญ์ บัวงาม
หัวหน้างาน ความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำนายประยุทธิ์ แดงขาว
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายอัฏฐพล กาญจนเทพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอำนวย หอมขาว
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายมนูญ แก้วนุ้ย
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายชวลิตร หนูเกื้อ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสมรักษ์ สุขปานประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนงค์ เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประสาน ไกรดำ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายวิวัฒน์ จิตนวล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายเจริญ สะตะพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุรศักดิ์ คงยวง
ครูประจำ เครื่องเย็นและปรับอากาศนายนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายชัยโรจน์ อังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายสมศักดิ์ รัตมะโน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุทิน เทพสวน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนพดล วิทยะพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายบุญประสิทธิ์ ปาณศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายวิชาญ พลคง
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายชินชาต ณพัทลุง
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนางสรัญญา สิทธิโชติพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพุฒตาล พร้อมมูล
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนายวินัย เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนายทนงศักดิ์ ทองไชย
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางกฤติญดา ยอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนายศราวุฒิ มีจันทร์
ครูประจำ แผนกช่างโยธานางสุวลี จิตนวล
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนายสุวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชรินทร์ นวลละออง
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางวราภรณ์ นิลอนันต์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายบวรศักดิ์ คงเสน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสุดารัตน์ คณะนา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านางสาววิจิตรา แสงศรี
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางสิริพันธ์ พรหมราช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอารมย์ ขวัญคง
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายวิทวัช พานชาตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรรษกร คงนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายมานพ ภาคภูมิ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางสาวนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายธนาธิป กิมาคม
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายนทีชัย ชูชื่น
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายจีรศักดิ์ นวลละออง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายไชยยา ขุนวิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายสมยศ โกรัมย์
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายปวิช คงศักดิ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายโกวิท เสรีรักษ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอรวรรณ สกูลดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวแวสารอยา นิแว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวิลาวัลย์ เพชรกาศ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวรัตติพร ช่วยเมือง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายกัมภค คงจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายสุทธิลักษณ์ จูเส้ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางสาวกัญญาภัค ราตรีพฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเศกสรรค์ เรืองยิ่ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนส.ปณิดา วัชรจินดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกุลธิดา ศรีสุกใส
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนายสมบูรณ์ กิมิเส
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายขันติศักดิ์ ผลทอง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายวรันธร จันทโณ
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววีระวรรณ จินอิ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนส.นภาทิพย์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายหรอหมาน นกแอนหมาน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายฉัตรเทพ ชูสุข
ครูประจำ แผนกช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสานิตย์ ทองพูล
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนายมงคลฤกษ์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนางสาวจิตรสวาท พลเพชร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางอาภรณ์ ว่องวีรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายจารุเวศ อ่อนเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายไพศาล ชาญเดชา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสุกัญญา หมานสา
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายกฤษณะ ชูจร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางปัทมา มรรคโช
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาววรรณี ยาทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายอรุณ หมัดหมาน
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายธนภัทร์ พานิช
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนายคณิศร ภัยชำนาญ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสินชัย รัศมีอักษรสกุล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายบัณฑิต ชินผา
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางศศิวิมล ศุกลรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางสาวพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสุเรวดี บุญพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนางสุมาลี แสงแวว
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายมีชัย คองประชุม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายสมพร มณีนวล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายภัทรพงษ์ ปาโต
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ข้าราชการพลเรือนนางเสาวลักษณ์ ทวิชสังข์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนางสมพิศ ย่องตีบ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
ครูอัตราจ้างนายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายหัสภูมิ รักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายอดุล บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายสุชาติ บุญมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายจักรพงศ์ หยูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายชานนท์ สังข์สนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายภาณุ ลาภินี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาววรรณา ศักดิ์สงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนางดวงจันทร์ รอดนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายจิรพงศ์ สุขะกา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายอธิพงษ์ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ชัยพิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางธัญสรณ์ หัสรังษี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุสรณ์ หมะเด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นายสงัด เหตุทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชรินทร์ แก้วเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายชาญรวี กายพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวัชรพงษ์ ฉางดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายกิตติวัฒน์ คงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนส.พุทธิพร สุทธิปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทธิธรรม แก้วบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายภานุวัฒน์ ขุนจัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอภิชัย ศรเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายไซฟุลเล๊าะ อามาล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวชลธิชา บุญนุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจริยา จริยพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายปฐมพงศ์ อนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.สายพิณ เพ็ชร์ดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายพชร เพ็ชรจรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายศิริพงศ์ นุ่นคง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนายภานุชา ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายณัฐชนน ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวเบญจรัตน์ ช่อลำเจียก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นส.วันวิสา สุวรรณคง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายจเร รอดเซ็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนรินทร์ หมาดอาหิน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นส.ทัศนีย์ ไบบาว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชณุมาส จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายอรรถชัย ช่างเรือ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นส.ณัฐธิดา ทองนิมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายณัฐศรันย์ นวลศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นส.ฝนทิพย์ ย้อยมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวอารีย์ บุญอินโท
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายนิพล คงผอม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวพรสุดา ประกายทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวศิวิมล ยอดจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางนิภาวดี ทองจำรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์นายสพลดนัย จีนาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอภิสิทธิ์ เต๊ะย่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอนุวรรตน์ ชาตะสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ นฤพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายทศพล จันวดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวอลิสา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางสาวอาภัสรา วาจาสุจริต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจิรนันท์ หวดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายศุภณัฐ ตันวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายกิตตินันท์ จันทร์แป้น
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายศดายุ สมยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวนพรัตน์ เสาวคนธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประทีป นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวยุวดา ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอารี อ่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายสันติสุข ศรีสุขใส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายวริทธิ ลัคนาโฆษิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวอัญชญา ทวีสุขกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวปวีณ์ธิดา จิตภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวมัญชุพร มามาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิริมน ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจุฑามณี ทองบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนางสาวจันทร์จิรา ใจดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทัณพัฒน์ สอนา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณบุญโณ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจิรายุ แพเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวคณิตา ช่วยรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปุณณภา อิสโร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายทิว วงศ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายจีรพัฒน์ ขวัญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายธัญยวัฒน์ ทองน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายภาณุพงศ์ น้อยศรีอยู่
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายเจนณรงค์ บัวขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายปรีชา แซ่อึ้ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทัศนัย สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวสกุลกานต์ มณีรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนพรัตน์ กาญจนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายนันทยศ จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายพีรพล โพธิพงศา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายกิติศักดิ์ กาญจนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาววิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวกมลทิพย์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสราภรณ์ กาญจนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายวีรพัฒ ขาวกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศว่าที่ ร.ต.ธภกฤศ จันทสโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปรางทิพย์ แสงเหมือนคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภาณธฤต ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนารียา หมัดสา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมนสิชา ชาบงสุนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัฐณิชา สมจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศรสวรรค์ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวณัฐกาน สุดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุวิตรี จิตต์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไพสิฐ สัมฤทธิ์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายพงษ์พัฒน์ หลักเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวพิชชาพร ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมว่าที่ ร.ต.หญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวกนกพร สีสมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุภาวดี แย้มสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายปฐมพงศ์ ยอดราช
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอนุวัฒน์ แซ่เจี้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาววัฒนาภรณ์ ไกรวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนายรัชพล ทองมี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายศักดิ์รินทร์ รัตนมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายธนพล ปัญจวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายศุภฤกษ์ ดำมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกิติทัศน์ นิ่มละมัย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายชญานิน อินทมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาววิภาดา วุฒิบุญญะ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศMiss Maja Milasinovic
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมMiss Hanna Maskalenka
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายธนพล อามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเรณู ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวภานุรักษ์ แซ่หลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายณัฐพร ชอบหวาน
ลูกจ้างประจำ พนักงานรักษาความปลอดภัยนายสถิต สังข์ทอง
ลูกจ้างประจำ หมวดรถยนต์นางกณิศา แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงานนายภิรมย์ ขวัญปาน
ลูกจ้างประจำ คนงานนายคะนอง แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนางพร นพแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายเริงศักดิ์ แทบทาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นางสาวนาถลดา อมรปรีชากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางมณฑา ปานช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอลิษา จันทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายจรัญ นพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายธนู หลับจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางวันเพ็ญ จันทวีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายวิชัย มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนส.มะลิวรรณ ชูมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนส.พลินี พรหมศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางพรเพ็ญ สุวรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายอับดลรอโอ้บ บิลยะแม
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายสัญชนน ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยน.ส.นุชรัยฮาน แหละหละ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนายหัสพร มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นางสาวอรรุจี ศรีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจิรารัตน์ สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายประยุทธ แก้วกรงจักร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งาน ICTนางภิสลดา ขุนพ่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางจงกลนี ยั่งยับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายสมศักดิ์ ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงาน
เจ้าหน้าที่นางสาวดลฤดี สังขจินดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอำภา ชุมเปีย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางอรุณศรี ธรรมประพัทธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางอุษา หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนส.บุญลดา จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวณัฐญา อร่ามเรือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (งาน) งานบุคลากรนางรฐาภัค ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกุณฑล หนูทวน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (งาน) งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนส.ภัทรา กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางวิมลวรรณรัตน์ ถาวโรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสารี มากจงดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางนิสา อนงค์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางมณฑาทิพย์ สวัสดีรักษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางชลธิชา กาละสงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนางสาววราภรณ์ แก้วภัทรไชย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุวดี มุกเนียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนส.ประภาพร พุทธิระ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนส.ภัณทิพย์ โชติรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนส.หนึ่งฤทัย แก้วขาว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นส.พัชรี สมนาค
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวเกตุสุดา ไชยแสง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.นันทัชพร เกาะทอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางสาวอุทุมพร แก้วคำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอลิษา ติเสด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกัลยารัตน์ ขุนรงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปกรณ์ แก้วผดุง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวญาณันธร ช่วยแท่น
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาววิสสุตา ขุนมี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางสาวณัฏฐกันย์ กาเจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวมัลธิกา จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายพิทักษ์ ปานมา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสมพร จันทร์มุณี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสาลิณี ขวัญทองยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจุรีพร นวลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาววัลวิสา พงษ์สุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางจินดา มากจงดี
เจ้าหน้าที่ หมวดอาคารนางสาวศุภรดา เรืองน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวกัญจน์ฐิติมา จันทร์สืบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนูรอ หะ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)กชภัส พุฒิกรปรีดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายกสินธุ์ นวลอนงค์
เจ้าหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัยนางณิชกานต์ แก้วขวัญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวนาเดียร์ หมัดสุไหลหมาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ (สอน)นายปุรินทร์ เส้งคุ้ย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมศักดิ์ รอดนุ่น
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเชื่อมนส.สุมลฑา บุญทองขาว
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานส.ญารินดา ชุติวัฒนวงศ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้างนายพลสินธุ์ เพชรโชติ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธา
พนักงานราชการ (งาน)นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
พนักงานราชการ (งาน) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี