ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
15

• ชาย
214

• หญิง
182

รวม
411


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
56

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
4

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
8

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
179

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
11

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
5

• ประถมศึกษา
7

• ไม่ระบุ
130


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
26

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
20

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
33

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
6

• แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8

• แผนกช่างสำรวจ
11

• แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
5

• แผนกช่างกลโรงงาน
18

• แผนกช่างโยธา
10

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
13

• แผนกช่างเชื่อม
14

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
40

• แผนกช่างก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
8

• เครื่องเย็นและปรับอากาศ
1

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
8

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2

• งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานทะเบียน
6

• งานศูนย์ข้อมูล
6

• งานการเงิน
6

• งานห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพ
5

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานพัสดุ
5

• งานสวัสดิการและพยาบาล
4

• งานอาคารสถานที่
11

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
8

• งานโครงการพิเศษ
5

• งาน ICT
5

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานหลักสูตรและการสอน
4

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
8

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรม
3

• งานวางแผน
5

• ความร่วมมือ
3

• คนงาน
12

• นักการภารโรง
5

• หมวดรถยนต์
3

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
4

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
111

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนายชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายสัญญา ขยายวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
หัวหน้าแผนกนายปกรณ์ มณีสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสวัสดิ์ หนูแดง
หัวหน้าแผนก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุรเชษฐ์ เขียวหอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายสมพร คณะนา
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายธนายุทธ หลีเหม
หัวหน้าแผนก แผนกช่างสำรวจ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายธีระ นัคราบัณฑิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายอภิชา หนูพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างโยธา
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายกัมพล ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
หัวหน้างาน งาน ICT
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสมพงษ์ นนทพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายธงชัย เธียรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสุกัญญา หมัดอาดัม
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายอภิชาญ มูลละคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
หัวหน้างานนางดวงรัตน์ รัศมีอักษรสกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวจุไรวรรณ สงทวี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นางพัชรีย์ สงพะโยม
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไชยา คงพรหม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสุรชัย จันทร์นุ่น
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายวรเทพ หลงขาว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางจิระพร จันทภาโส
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นายศิลป์ เส้งวั่น
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนายบุญชม รามณรงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนางวราภรณ์(ย้าย 14 พฤศจิกายน 2559) นิลอนันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมศักดิ์ หมู่เก็ม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนางสาวเขมรัสนี สมใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายกุศล พรหมจันทร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายสถิตย์ ชฎากรณ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายชรินทร์ นวลละออง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางสาวนงลักษณ์ ภัศระ
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนานายพัลลภ มานพ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางจำเนียร วงศ์ประไพโรจน์
หัวหน้างาน งานวางแผน
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นายบรรทิตย์ ทองอยู่
หัวหน้างาน งานวางแผน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายไกรวิชญ์ บัวงาม
หัวหน้างาน ความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำนายธานี วงศ์พวก
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสมคิด จันเสน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายอำนวย หอมขาว
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายทนงศักดิ์ ทองไชย
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายกฤษณุ ชูสกุล
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสมรักษ์ สุขปานประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประสาน ไกรดำ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายนงค์ เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายบัณฑิต ชินผา
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเจริญ สะตะพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมศักดิ์ รัตมะโน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพุฒตาล พร้อมมูล
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนายโกวิท เสรีรักษ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอารมย์ ขวัญคง
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนางสาววันพิมพ์พร บูเอียด
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางอาภรณ์ ว่องวีรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอำพา กาญจนถาวร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางศศิวิมล ศุกลรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนพดล วิทยะพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสรัญญา สิทธิโชติพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิทวัช พานชาตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางกฤติญดา ยอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางพรรษกร คงนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสิริพันธ์ พรหมราช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวแวสารอยา นิแว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นส.นภาทิพย์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจารุเวศ อ่อนเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอรวรรณ สกูลดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนส.ปณิดา วัชรจินดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิวัฒน์ จิตนวล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายบุญประสิทธิ์ ปาณศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายชัยโรจน์ อังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายนทีชัย ชูชื่น
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายสมปอง เกื้อกูล
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนายสุวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนางสุเรวดี บุญพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนายวิชาญ พลคง
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนางสุวลี จิตนวล
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนายธนาธิป กิมาคม
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายชินชาต ณพัทลุง
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายบวรศักดิ์ คงเสน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายปวิช คงศักดิ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายสุทิน ชาตะรัตน์
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายศราวุฒิ มีจันทร์
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายฉัตรเทพ ชูสุข
ครูประจำ แผนกช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนางสาวสุกัญญา หมานสา
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสมยศ โกรัมย์
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนายอาทร สังข์ขาว
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายมีชัย คองประชุม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายวิโชติ ว่องวีรกิจ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสมพร เพชรตีบ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายประยุทธิ์ แดงขาว
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายชวลิตร หนูเกื้อ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสินชัย รัศมีอักษรสกุล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอัฏฐพล กาญจนเทพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทิน เทพสวน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิพนธ์ บุญสกันต์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายกฤษณะ ชูจร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวินัย เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุรเชษฐ ทองเพิ่ม
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายไพศาล ชาญเดชา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทธิลักษณ์ จูเส้ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนส.ปัทมา ผุดผ่อง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนายเศกสรรค์ เรืองยิ่ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายมนูญ แก้วนุ้ย
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางสุดารัตน์ คณะนา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายสุวัฒน์ ทองสุข
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายไชยยา ขุนวิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวรัตติพร ช่วยเมือง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายสุรศักดิ์ คงยวง
ครูประจำ เครื่องเย็นและปรับอากาศนางสาวแสงเดือน ศิริสงคราม
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นางวิลาวัลย์ เพชรกาศ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
ข้าราชการพลเรือนนางสุภัสสรณ์ คงสี
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางเสาวลักษณ์ ทวิชสังข์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนางสมพิศ ย่องตีบ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
ครูอัตราจ้างนายจักรพงศ์ หยูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายสุชาติ บุญมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายนรินทร์ หมาดอาหิน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายชานนท์ สังข์สนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายนิพล คงผอม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายศดายุ สมยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายสันติสุข ศรีสุขใส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายสพลดนัย จีนาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายพชร เพ็ชรจรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายวริทธิ ลัคนาโฆษิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอรรถชัย ช่างเรือ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวเบญจรัตน์ ช่อลำเจียก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายณัฐศรันย์ นวลศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายประทีป นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นส.ประกายแก้ว มุณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรสุดา ประกายทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นส.ณัฐธิดา ทองนิมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศุภณัฐ ตันวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเรณู ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัยนิต เตียวอนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเบญริสา บุญสกันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายอนุสรณ์ หมะเด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่น.ส.ธมลวรรณ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนริศรา วายุภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวอลิสา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนายจเร รอดเซ็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนพรัตน์ เสาวคนธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมัญชุพร มามาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเกรียงไกร ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสาวจิรนันท์ หวดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสาววรรณา ศักดิ์สงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายอารี อ่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายวัชรพงษ์ ฉางดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายพัฒนชัย สันตยากร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายชณุมาส จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในน.ส.สายพิณ เพ็ชร์ดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายปฐมพงศ์ อนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายอภิสิทธิ์ เต๊ะย่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนส.วันวิสา สุวรรณคง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนส.ฝนทิพย์ ย้อยมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ นฤพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวปวีณ์ธิดา จิตภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวอารีย์ บุญอินโท
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายภาณุ ลาภินี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายธนัท จันทบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายวัชรินทร์ แก้วเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายณัฐพงษ์ ส่งโส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายอภิชัย ศรเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายทศพล จันวดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายณัฐชนน ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางนิภาวดี ทองจำรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสิทธิชัย ฤทธิเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสุรวุฒิ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายกิตติวัฒน์ คงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวพรทิพย์ เพชรน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายอรรถชนะ อาวะภาค
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายอธิพงษ์ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายชาญรวี กายพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางธัญสรณ์ หัสรังษี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ชัยพิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเอกรัตน์ ทองจืด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสงัด เหตุทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจริยา จริยพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายภานุชา ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนส.ทัศนีย์ ไบบาว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายปัญญา หมัดศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายภานุวัฒน์ ขุนจัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายไซฟุลเล๊าะ อามาล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนส.พุทธิพร สุทธิปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทธิธรรม แก้วบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวชลธิชา บุญนุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายศิริพงศ์ นุ่นคง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวอาภัสรา วาจาสุจริต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวศิวิมล ยอดจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนายกิตตินันท์ จันทร์แป้น
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายอนุวรรตน์ ชาตะสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายอดุล บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายจิรพงศ์ สุขะกา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวอัญชญา ทวีสุขกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์นส.ทัศนีย์ สุนทรธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ลูกจ้างประจำนางกณิศา แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงานนายภิรมย์ ขวัญปาน
ลูกจ้างประจำ คนงานนายคะนอง แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงานนายสถิต สังข์ทอง
ลูกจ้างประจำ หมวดรถยนต์นายณัฐพร ชอบหวาน
ลูกจ้างประจำ พนักงานรักษาความปลอดภัยนายสุพจน์ สังขชาติ
ลูกจ้างประจำ พนักงานรักษาความปลอดภัย
ลูกจ้างอัตราจ้างนายประยุทธ แก้วกรงจักร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งาน ICTนางมณฑา ปานช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางธิติมา โคราช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสถิต นนทะสร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอลิษา จันทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวอรรุจี ศรีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยและพัฒนาน.ส.นุชรัยฮาน แหละหละ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนางพร นพแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางภิสลดา ขุนพ่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายจรัญ นพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางจงกลนี ยั่งยับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานจ.ต.ชัยลิต แก้วเจริญรุ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางพรเพ็ญ สุวรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายธนู หลับจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายอับดลรอโอ้บ บิลยะแม
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายสมศักดิ์ ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางวันเพ็ญ จันทวีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวจิรารัตน์ สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวนาถลดา อมรปรีชากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนส.พลินี พรหมศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนส.มะลิวรรณ ชูมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเริงศักดิ์ แทบทาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นายหัสพร มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นายวิชัย มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายสัญชนน ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่นางสาวดลฤดี สังขจินดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นส.นภสร สมานสันติ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)ณัฐิดา ดิลกวัฒนาบดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวเกตุสุดา ไชยแสง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนส.จิรกิตติ์ เหมือนทองเกื้อ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางรฐาภัค ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนส.พัชรี สมนาค
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายปกรณ์ แก้วผดุง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวณัฐญา อร่ามเรือง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านส.บุญลดา จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางนิสา อนงค์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอุทุมพร แก้วคำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอำภา ชุมเปีย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดน.ส.นันทัชพร เกาะทอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางวิมลรัตน์ ถาวโรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสารี มากจงดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนส.วราภรณ์ แก้วภัทรไชย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุวดี มุกเนียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนส.ภัทรา กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางอรุณศรี ธรรมประพัทธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกุณฑล หนูทวน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (งาน) งานวัดผลและประเมินผลนางมณฑาทิพย์ สวัสดีรักษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนส.หนึ่งฤทัย แก้วขาว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายพงศกร มณีกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวเสาวนี ช่วยมาก
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางดวงจันทร์ รอดนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางอุษา หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (งาน) งานบุคลากรนส.ประภาพร พุทธิระ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐานนายพิทักษ์ ปานมา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนส.ภัณทิพย์ โชติรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนางชลธิชา กาละสงค์
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
พนักงานราชการ (สอน)นายปุรินทร์ เส้งคุ้ย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นส.สุมลฑา บุญทองขาว
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายพลสินธุ์ เพชรโชติ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายสมศักดิ์ รอดนุ่น
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเชื่อมนส.ญารินดา ชุติวัฒนวงศ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้างนายฐปนวรรธณ์ ประพฤติ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกการจัดการโลจิสติกส์