ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
16

• ชาย
202

• หญิง
185

รวม
403


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
2

• ครู ชำนาญการ
5

• ครู ไม่มี
4

• ไม่มี ไม่มี
14


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
55

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
5

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
188

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประโยคครูมัธยม (ปวส.ปม
1

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
9

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
6

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
119


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
36

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
22

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
46

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
8

• แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
7

• แผนกช่างสำรวจ
11

• แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
8

• แผนกช่างกลโรงงาน
19

• แผนกช่างโยธา
13

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
18

• แผนกช่างเชื่อม
20

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
36

• แผนกช่างก่อสร้าง
10

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
10

• เครื่องเย็นและปรับอากาศ
2

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
8

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
3

• งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
26

• งานทะเบียน
10

• งานศูนย์ข้อมูล
5

• งานการเงิน
7

• งานห้องสมุด
6

• งานประกันคุณภาพ
5

• งานครูที่ปรึกษา
4

• งานบัญชี
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานพัสดุ
7

• งานสวัสดิการและพยาบาล
6

• งานอาคารสถานที่
12

• งานผลิตการค้า
3

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
6

• งานโครงการพิเศษ
7

• งาน ICT
3

• งานวิจัยและพัฒนา
2

• งานประชาสัมพันธ์
4

• งานหลักสูตรและการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
5

• งานบุคลากร
7

• งานปกครอง
9

• งานกิจกรรม
7

• งานวางแผน
5

• ความร่วมมือ
3

• คนงาน
10

• นักการภารโรง
6

• หมวดรถยนต์
3

• หมวดอาคาร
1

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
3

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
43

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญ
รองผู้อำนวยการนายสัญญา ขยายวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการนายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกนายกัมพล ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้างาน งาน ICT
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครู ชำนาญการพิเศษนายนพดล วิทยะพงศ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมพงษ์ นนทพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
ครู ชำนาญการนายกุศล พรหมจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางสุกัญญา หมัดอาดัม
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีนายธงชัย เธียรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุรเชษฐ์ เขียวหอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนางสุดารัตน์ คณะนา
หัวหน้าแผนก แผนกช่างก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายอภิชา หนูพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างโยธา
ครูประจำ แผนกช่างโยธา
ครู ชำนาญการพิเศษนายธีระ นัคราบัณฑิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายนทีชัย ชูชื่น
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายจีรศักดิ์ นวลละออง
หัวหน้าแผนก เครื่องเย็นและปรับอากาศ
ครูประจำ เครื่องเย็นและปรับอากาศนางกัลยา ราชเล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ท.อภิชาญ มูลละคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครู ไม่มีนายธนายุทธ หลีเหม
หัวหน้าแผนก แผนกช่างสำรวจ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจ
หัวหน้างานนางจิระพร จันทภาโส
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครู ชำนาญการนายศิลป์ เส้งวั่น
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษนางพัชรีย์ สงพะโยม
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางดวงรัตน์ รัศมีอักษรสกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายวิชาญ พลคง
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนางเสาวลักษณ์ ทวิชสังข์
หัวหน้างาน งานบัญชี
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนายวรเทพ หลงขาว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีนางสาวจุไรวรรณ สงทวี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีนางสาวเขมรัสนี สมใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายกัมภค คงจันทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายสมชาย ดำสถิตย์
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ไม่มีนางสาววันพิมพ์พร บูเอียด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว
หัวหน้างาน งานวางแผน
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีนางสาววีระวรรณ จันอิ
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายบุญชม รามณรงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายพัลลภ มานพ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ไม่มีนายไชยา คงพรหม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายประยุทธิ์ แดงขาว
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายอัฏฐพล กาญจนเทพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายอำนวย หอมขาว
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนายมนูญ แก้วนุ้ย
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ครู ชำนาญการนายชวลิตร หนูเกื้อ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการพิเศษนายสมรักษ์ สุขปานประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายนงค์ เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายประสาน ไกรดำ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนายวิวัฒน์ จิตนวล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายเจริญ สะตะพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายสุรศักดิ์ คงยวง
ครูประจำ เครื่องเย็นและปรับอากาศ
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายชัยโรจน์ อังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ รัตมะโน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางสาวนงลักษณ์ ภัศระ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
ครู ชำนาญการนายสุทิน เทพสวน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนายบุญประสิทธิ์ ปาณศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการนายอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนายชินชาต ณพัทลุง
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายสถิตย์ ชฎากรณ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางสรัญญา สิทธิโชติพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสาวพุฒตาล พร้อมมูล
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
ครู ชำนาญการนายวินัย เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษนายทนงศักดิ์ ทองไชย
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางกฤติญดา ยอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผน
ครู ชำนาญการนายศราวุฒิ มีจันทร์
ครูประจำ แผนกช่างโยธา
ครู ชำนาญการนายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
ครู ชำนาญการนางสุวลี จิตนวล
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจ
ครู ไม่มีนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายชรินทร์ นวลละออง
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการพิเศษนางวราภรณ์ นิลอนันต์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายบวรศักดิ์ คงเสน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
ครู ชำนาญการนายขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
ครู ไม่มีนางสาววิจิตรา แสงศรี
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
ครู ชำนาญการนางสิริพันธ์ พรหมราช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนางสาวอารมย์ ขวัญคง
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีนายสมศักดิ์ หมู่เก็ม
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ชำนาญการนายอรุณ หมัดหมาน
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายวิทวัช พานชาตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางพรรษกร คงนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครู ไม่มีนายปกรณ์ มณีสิทธิ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ไม่มีนายมานพ ภาคภูมิ
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางสาวนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ไม่มีนายธนาธิป กิมาคม
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนายไชยยา ขุนวิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการนางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
ครู ไม่มีนายสมยศ โกรัมย์
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครู ไม่มีนายปวิช คงศักดิ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนายโกวิท เสรีรักษ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ไม่มีนางสาวอรวรรณ สกูลดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครู ไม่มีนางสาวแวสารอยา นิแว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนางวิลาวัลย์ เพชรกาศ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีนางสาวรัตติพร ช่วยเมือง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครู ไม่มีนายสุทธิลักษณ์ จูเส้ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ไม่มีนางสาวกัญญาภัค ราตรีพฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายเศกสรรค์ เรืองยิ่ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวปณิดา วัชรจินดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวกุลธิดา ศรีสุกใส
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
ครู ไม่มีนายสมบูรณ์ กิมิเส
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
ครู ไม่มีนายขันติศักดิ์ ผลทอง
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มีนายวรันธร จันทโณ
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ไม่มีนางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
ครู ไม่มีนส.นภาทิพย์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย ไม่มีนายหรอหมาน นกแอนหมาน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
ครู ไม่มีนายฉัตรเทพ ชูสุข
ครูประจำ แผนกช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ไม่มีนายธนภัทร์ พานิช
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ครู ไม่มีนายสานิตย์ ทองพูล
ครูประจำ แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ไม่มีนายมงคลฤกษ์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
ครู ไม่มีนางสาวจิตรสวาท พลเพชร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางอาภรณ์ ว่องวีรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายบรรทิตย์ ทองอยู่
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนายจารุเวศ อ่อนเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายไพศาล ชาญเดชา
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวสุกัญญา หมานสา
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายกฤษณะ ชูจร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการนางปัทมา มรรคโช
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาววรรณี ยาทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายคณิศร ภัยชำนาญ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์
ครู ไม่มีนายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสินชัย รัศมีอักษรสกุล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายบัณฑิต ชินผา
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางศศิวิมล ศุกลรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นางสาวพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสุเรวดี บุญพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนางสุมาลี แสงแวว
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายมีชัย คองประชุม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายไกรวิชญ์ บัวงาม
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวธมลวรรณ จันทร์คล้าย
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อม
ครูผู้ช่วย ไม่มีนางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายสมพร มณีนวล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายภัทรพงษ์ ปาโต
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้าง
ข้าราชการพลเรือนนางสมพิศ ย่องตีบ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
ครูอัตราจ้างนายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายหัสภูมิ รักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายอดุล บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีนายสุชาติ บุญมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครู ไม่มีนายจักรพงศ์ หยูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายชานนท์ สังข์สนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
ครู ไม่มีนายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ไม่มีนางสาววรรณา ศักดิ์สงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนางดวงจันทร์ รอดนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายจิรพงศ์ สุขะกา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายอธิพงษ์ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ชัยพิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางธัญสรณ์ หัสรังษี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสงัด เหตุทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวัชรินทร์ แก้วเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายชาญรวี กายพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายวัชรพงษ์ ฉางดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนส.พุทธิพร สุทธิปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทธิธรรม แก้วบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายภานุวัฒน์ ขุนจัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายไซฟุลเล๊าะ อามาล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีนางสาวปัณฑ์ชนิตร์ มณีรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายปฐมพงศ์ อนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองน.ส.สายพิณ เพ็ชร์ดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายพชร เพ็ชรจรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนายภานุชา ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐาน
ครู ไม่มีนายณัฐชนน ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายจเร รอดเซ็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ไม่มีนายนรินทร์ หมาดอาหิน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นส.ทัศนีย์ ไบบาว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชณุมาส จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนส.ณัฐธิดา ทองนิมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนส.ฝนทิพย์ ย้อยมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวอารีย์ บุญอินโท
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
ครู ไม่มีนายนิพล คงผอม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวพรสุดา ประกายทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีนางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อม
ครู ไม่มีนางนิภาวดี ทองจำรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์นายสพลดนัย จีนาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอภิสิทธิ์ เต๊ะย่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจ
ครู ไม่มีนายปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอนุวรรตน์ ชาตะสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ นฤพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายทศพล จันวดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวอลิสา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
ครู ไม่มีนางสาวอาภัสรา วาจาสุจริต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ไม่มีนางสาวจิรนันท์ หวดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายศุภณัฐ ตันวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีนายกิตตินันท์ จันทร์แป้น
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายศดายุ สมยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวนพรัตน์ เสาวคนธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประทีป นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีนางสาวยุวดา ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอารี อ่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายสันติสุข ศรีสุขใส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายวริทธิ ลัคนาโฆษิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวอัญชญา ทวีสุขกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวปวีณ์ธิดา จิตภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวมัญชุพร มามาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสิริมน ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวจุฑามณี ทองบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนางสาวจันทร์จิรา ใจดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายทัณยพัฒน์ สอนา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณบุญโณ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายจิรายุ แพเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวคณิตา ช่วยรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปุณณภา อิสโร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายทิว วงศ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายจีรพัฒน์ ขวัญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายธัญยวัฒน์ ทองน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายภาณุพงศ์ น้อยศรีอยู่
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายเจนณรงค์ บัวขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายทัศนัย สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวสกุลกานต์ มณีรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนพรัตน์ กาญจนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายนันทยศ จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายกิติศักดิ์ กาญจนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาววิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวกมลทิพย์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสราภรณ์ กาญจนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายวีรพัฒ ขาวกระจ่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศว่าที่ ร.ต.ธภกฤศ จันทสโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวปรางทิพย์ แสงเหมือนคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายภาณธฤต ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมนสิชา ชาบงสุนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัฐณิชา สมจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศรสวรรค์ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวณัฐกาน สุดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวสุวิตรี จิตต์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายไพสิฐ สัมฤทธิ์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายพงษ์พัฒน์ หลักเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวพิชชาพร ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมว่าที่ ร.ต.หญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวกนกพร สีสมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวสุภาวดี แย้มสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายปฐมพงศ์ ยอดราช
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอนุวัฒน์ แซ่เจี้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาววัฒนาภรณ์ ไกรวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนายรัชพล ทองมี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายศักดิ์รินทร์ รัตนมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายกิติทัศน์ นิ่มละมัย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายชญานิน อินทมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาววิภาดา วุฒิบุญญะ
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศMiss Maja Milasinovic
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมMiss Hanna Maskalenka
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายธนพล อามาตย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเรณู ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนางสาวศิรินาถ จันทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวกิตติพร สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวธัญวรัตน์ ชูปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาววนิสา ดีลแหละ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายธีรพัฒน์ คล้ายสำลี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายวิชยุตม์ เสนาภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายพลกฤต พรหมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวมลธิรา ขาวหนูนา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายศิรวิทย์ สงดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาววนิดา ดีลแหละ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวณพิชต์ชญานันท์ คงธนธรรมกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวภานุรักษ์ แซ่หลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ลูกจ้างประจำนายสถิต สังข์ทอง
ลูกจ้างประจำ หมวดรถยนต์นางกณิศา แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงานนายภิรมย์ ขวัญปาน
ลูกจ้างประจำ คนงานนายคะนอง แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนายเริงศักดิ์ แทบทาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นางสาวนาถลดา อมรปรีชากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางอลิษา จันทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายจรัญ นพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายธนู หลับจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางวันเพ็ญ จันทวีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายวิชัย มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนส.มะลิวรรณ ชูมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนส.พลินี พรหมศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางพรเพ็ญ สุวรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายอับดลรอโอ้บ บิลยะแม
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายสัญชนน ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยน.ส.นุชรัยฮาน แหละหละ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนายหัสพร มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นางสาวอรรุจี ศรีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวจิรารัตน์ สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายประยุทธ แก้วกรงจักร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนางภิสลดา ขุนพ่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางจงกลนี ยั่งยับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายสมศักดิ์ ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงาน
เจ้าหน้าที่นางสาวดลฤดี สังขจินดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอำภา ชุมเปีย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางอรุณศรี ธรรมประพัทธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางอุษา หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนส.บุญลดา จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวณัฐญา อร่ามเรือง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (งาน) งานบุคลากรนางรฐาภัค ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกุณฑล หนูทวน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (งาน) งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนส.ภัทรา กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางวิมลวรรณรัตน์ ถาวโรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางนิสา อนงค์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางมณฑาทิพย์ สวัสดีรักษา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางชลธิชา กาละสงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนางสาววราภรณ์ แก้วภัทรไชย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุวดี มุกเนียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนส.ประภาพร พุทธิระ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนส.ภัณทิพย์ โชติรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนส.หนึ่งฤทัย แก้วขาว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นส.พัชรี สมนาค
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวปภัชญา สังข์บูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธาน.ส.นันทัชพร เกาะทอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางสาวอุทุมพร แก้วคำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอลิษา ติเสด
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกัลยารัตน์ ขุนรงค์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายปกรณ์ แก้วผดุง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวญาณันธร ช่วยแท่น
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาววิสสุตา ขุนมี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางสาวณัฏฐกันย์ กาเจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวมัลธิกา จันทร์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายพิทักษ์ ปานมา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสมพร จันทร์มุณี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสาลิณี ขวัญทองยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวจุรีพร นวลเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางจินดา มากจงดี
เจ้าหน้าที่ หมวดอาคารนางสาวศุภรดา เรืองน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนางสาวกัญจน์ฐิติมา จันทร์สืบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกชภัส พุฒิกรปรีดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายกสินธุ์ นวลอนงค์
เจ้าหน้าที่ พนักงานรักษาความปลอดภัยนางณิชกานต์ แก้วขวัญ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวนาเดียร์ หมัดสุไหลหมาน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางปิยนุช ขวัญปาน
เจ้าหน้าที่ นักการภารโรงนายวีระยุทธ สังขชาติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายพงศกร สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปิยะรัตน์ พรหมบริรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวปริยกร ย่องตีบ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาวจงกลนี หน่อสกูล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมว่าที่ ร.ต.หญิง สุดา บินแล๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวกชนิภา จันทร์สืบ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวชมพูเนกข์ เทพษร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสกุลรัตน์ สนหละ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางสาวปิยนุช สงสุรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (สอน)นายสมพร คณะนา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ครู ไม่มีนายปุรินทร์ เส้งคุ้ย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ไม่มีนายสมศักดิ์ รอดนุ่น
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเชื่อม
ครู ไม่มีนส.สุมลฑา บุญทองขาว
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานส.ญารินดา ชุติวัฒนวงศ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้าง
ครู ไม่มีนายพลสินธุ์ เพชรโชติ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธา
ครู ไม่มี
พนักงานราชการ (งาน)นางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
พนักงานราชการ (งาน) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี