ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
8

• ชาย
190

• หญิง
186

รวม
384


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการพิเศษ
2

• ครู ชำนาญการ
5

• ครู ไม่มี
4

• ไม่มี ไม่มี
12


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
60

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
2

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
195

• ไม่ระบุข้อมูล
2

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
7

• ประถมศึกษา
5

• ไม่ระบุ
94


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
36

• แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
24

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
45

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
8

• แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
6

• แผนกวิชาช่างสำรวจ
8

• แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
9

• แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
17

• แผนกวิชาช่างโยธา
13

• แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
18

• แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
21

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
34

• แผนกวิชาก่อสร้าง
11

• แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
9

• แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
8

• แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
10

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2

• แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
4

• แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
5

• ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
2

• ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
1

• ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2

• งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
18

• งานทะเบียน
12

• งานศูนย์ข้อมูล
5

• งานการเงิน
6

• งานห้องสมุด
6

• งานประกันคุณภาพ
11

• งานครูที่ปรึกษา
24

• งานบัญชี
4

• งานสื่อการเรียนการสอน
11

• งานพัสดุ
9

• งานสวัสดิการและพยาบาล
8

• งานอาคารสถานที่
15

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
2

• งานผลิตการค้า
13

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
9

• งานวัดผลและประเมินผล
15

• งานโครงการพิเศษ
13

• งาน ICT
1

• งานวิจัยและพัฒนา
11

• งานประชาสัมพันธ์
7

• งานหลักสูตรและการสอน
22

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
14

• งานบุคลากร
9

• งานปกครอง
37

• งานกิจกรรม
17

• งานวางแผน
8

• ความร่วมมือ
10

• คนงาน
9

• นักการภารโรง
17

• หมวดรถยนต์
4

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
6

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
16

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนายมนัสฌาน์ ชูเชิด
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
รองผู้อำนวยการนางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร เชี่ยวชาญนายสัญญา ขยายวงศ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวรัชดา เสพมงคลเลิศ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการนายชริน รัตฉวี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าคณะนายกัมพล ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าคณะ คณะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวพุฒตาล พร้อมมูล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนายกุศล พรหมจันทร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ชำนาญการนางสุกัญญา หมัดอาดัม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานผลิตการค้านายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนางสุดารัตน์ คณะนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครูประจำ แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครู ชำนาญการนายอภิชา หนูพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ครู ชำนาญการพิเศษนายอรุณ หมัดหมาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครู ชำนาญการนายวิทวัช พานชาตรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
ครูผู้ช่วยนายจีรศักดิ์ นวลละออง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศนายไชยยา ขุนวิเศษ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครู ชำนาญการนางกัลยา ราชเล็ก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครู ชำนาญการว่าที่ ร.ท.อภิชาญ มูลละคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ครูนายสมชาย ดำสถิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูนายวรันธร จันทโณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางสุเรวดี บุญพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสำรวจ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผน
หัวหน้างานนางจิระพร จันทภาโส
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครู ชำนาญการนางสาวนงลักษณ์ ภัศระ
หัวหน้างาน งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายศิลป์ เส้งวั่น
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษนางพัชรีย์ สงพะโยม
หัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางดวงรัตน์ รัศมีอักษรสกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนายวิชาญ พลคง
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ครู ชำนาญการพิเศษนายพัลลภ มานพ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาววิจิตรา แสงศรี
หัวหน้างาน ความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ครู ชำนาญการนายมานพ ภาคภูมิ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายธนาธิป กิมาคม
หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายวรเทพ หลงขาว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูนางสาวพัทธนันท์ ช่วยพานิชย์
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวจุไรวรรณ สงทวี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูนางสาวเขมรัสนี สมใจ
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายกัมภค คงจันทร์
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครูนางสาววันพิมพ์พร บูเอียด
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนายเศกสรรค์ เรืองยิ่ง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนา
ครูผู้ช่วยนางสาวฐิติมา ชัยพรมเขียว
หัวหน้างาน งานวางแผน
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
ครูนายหรอหมาน นกแอนหมาน
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางราง
ครูนายธนภัทร์ พานิช
หัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครูนายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครู ชำนาญการนายบุญชม รามณรงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะนางสาวเยาวเรศ อนันต์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการนางปัทมา มรรคโช
หัวหน้างาน งานผลิตการค้า
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศนายไชยา คงพรหม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
ครู ชำนาญการ
ครูประจำนายอัฏฐพล กาญจนเทพ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนายอำนวย หอมขาว
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครู ชำนาญการพิเศษนายนงค์ เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการพิเศษนายประสาน ไกรดำ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครู ชำนาญการนายเจริญ สะตะพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครู ชำนาญการนายสุรศักดิ์ คงยวง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการพิเศษนายนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายชัยโรจน์ อังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการนายสมศักดิ์ รัตมะโน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุทิน เทพสวน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครู ชำนาญการนางศศิวิมล ศุกลรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
ครู ชำนาญการนายนพดล วิทยะพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
ครู ชำนาญการพิเศษนายบุญประสิทธิ์ ปาณศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการนายอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครู ชำนาญการนายชินชาต ณพัทลุง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนายสถิตย์ ชฎากรณ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครู ชำนาญการนางสรัญญา สิทธิโชติพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครู ชำนาญการนายสมพงษ์ นนทพันธ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครู ชำนาญการนายวินัย เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษนายทนงศักดิ์ ทองไชย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยียานยนต์
ครู ชำนาญการนางกฤติญดา ยอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษนางจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานวางแผน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครู ชำนาญการนายศราวุฒิ มีจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครู ชำนาญการนางสุวลี จิตนวล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างสำรวจ
ครูนายชรินทร์ นวลละออง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายธงชัย เธียรประสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครู ชำนาญการพิเศษนางวราภรณ์ นิลอนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
ครู ชำนาญการพิเศษนายมานิตย์ ดุลยเสรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ครู ชำนาญการพิเศษนายสุรเชษฐ์ เขียวหอม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ครู ชำนาญการพิเศษนายบวรศักดิ์ คงเสน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครู ชำนาญการพิเศษนายขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิต
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานผลิตการค้า
ครูนางสิริพันธ์ พรหมราช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนางสาวอารมย์ ขวัญคง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายสมศักดิ์ หมู่เก็ม
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนางพรรษกร คงนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ครูนายปกรณ์ มณีสิทธิ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
ครูนางสาวนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
ครูนายนทีชัย ชูชื่น
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูนางสาวสุธิสา ชูเชิด
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนายกอบวิทย์ ใจอาจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายสมยศ โกรัมย์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูนายโกวิท เสรีรักษ์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวอรวรรณ สกูลดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูนางสาวแวสารอยา นิแว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูนางวิลาวัลย์ เพชรกาศ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูนายสาโรช โชติพฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนางสาวรัตติพร ช่วยเมือง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูนายเอกชัย แก้วขวัญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอน
ครูนายสุทธิลักษณ์ จูเส้ง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครูนายภัทรพงษ์ ปาโต
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกัญญาภัค ราตรีพฤกษ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบุคลากรนางปณิดา ธนกาญจนาพิพัฒน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน ความร่วมมือ
ครูผู้ช่วยนางสาวกุลธิดา ศรีสุกใส
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูนายสมบูรณ์ กิมิเส
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูนายขันติศักดิ์ ผลทอง
ครูประจำ แผนกวิชาก่อสร้าง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
ครูนางกมลาณัชส์ ทองเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประกันคุณภาพ
ครูนางสาววีระวรรณ จันอิ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
ครูนางสาวภัชธีญา อินทานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานห้องสมุด
ครูนายศักดิ์ดา วงศ์อัจญริน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวนภาทิพย์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครูผู้ช่วยนายฉัตรเทพ ชูสุข
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนายสานิตย์ ทองพูล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ครูนางสาวสุธิศา ส่งศรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครูนายมงคลฤกษ์ ทองมาก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางสาวจิตรสวาท พลเพชร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาลนายบรรทิตย์ ทองอยู่
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวางแผนนายจารุเวศ อ่อนเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานกิจกรรม
ครูนางสาวอิทธิยา แซ่โง้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครู ชำนาญการนางสาวสุกัญญา หมานสา
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศว่าที่ ร.ต.หญิง ดนิตา สุวรรณรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายกฤษณะ ชูจร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
หัวหน้าภาค ภาควิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
ครู ชำนาญการนางสาววัฒนาภรณ์ ไกรวรรณ
ครูประจำ ภาควิชาเทคโนโลยีพลังงาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงานนางสาววรรณี ยาทรัพย์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายคณิศร ภัยชำนาญ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ครูนายบัณฑิต ชินผา
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ครู ชำนาญการนางสาวพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการนางสุมาลี แสงแวว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนายธนายุทธ หลีเหม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างสำรวจนายมีชัย คองประชุม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายไกรวิชญ์ บัวงาม
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวธมลวรรณ จันทร์คล้าย
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
ครูผู้ช่วยนายอภิชาติ บุตรพิเศษ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่นางสาวกฤษพร โยมศรีเคน
ครูประจำ แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
ครูผู้ช่วยนางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนายจักรรัตน จักรานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนางกัลยารัตน์ เพชรศิริ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
ครูผู้ช่วยนางพิมลนาฏ บุตตะ
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนางสาวอารีย์ บุญอินโท
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
ครูผู้ช่วยนายชัชวิน กันภัย
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูผู้ช่วยนายนิวัต บิลและหมัน
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
ครูผู้ช่วยนายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
ครูผู้ช่วยนายไซฟุลเล๊าะ อามาล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูผู้ช่วยนายสิทธานต์ อาจหาญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครูผู้ช่วยนางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานทะเบียนนายสมพร มณีนวล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
ข้าราชการพลเรือนนางสมพิศ ย่องตีบ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ
ครูอัตราจ้างนายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายอดุล บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายสุชาติ บุญมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายจักรพงศ์ หยูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายชานนท์ สังสนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครูนายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายเรณู ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจิรพงศ์ สุขะกา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนายอธิพงษ์ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ชัยพิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายสงัด เหตุทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายชาญรวี กายพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านายวัชรพงษ์ ฉางดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนายณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายภานุวัฒน์ ขุนจัน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายอภิชัย ศรเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
ครูนางสาวปัณฑ์ชนิตร์ มณีรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านางสาวภัณทิพย์ โชติรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนน.ส.สายพิณ เพ็ชร์ดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายพชร เพ็ชรจรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายภานุชา ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานปกครองว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
ครูนายณัฐชนน ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายชณุมาส จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายในนางสาวณัฐธิดา ทองนิมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวฝนทิพย์ ย้อยมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนายประทีป นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายนิพล คงผอม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
ครูนายปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายอนุวรรตน์ ชาตะสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวอลิสา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครูนางสาวอาภัสรา วาจาสุจริต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ
ครูนางสาวจิรนันท์ หวดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายศุภณัฐ ตันวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอน
ครูนายกิตตินันท์ จันทร์แป้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายศดายุ สมยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายปกรณ์ แก้วผดุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนางสิริมน หนูเสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายอารี อ่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายสันติสุข ศรีสุขใส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนา
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวปวีณ์ธิดา จิตภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวมัญชุพร มามาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางสาวจุฑามณี ทองบัว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายทัณยพัฒน์ สอนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางสาวกิ่งกาญจน์ สุวรรณบุญโณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวคณิตา ช่วยรักษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวปุณณภา อิสโร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนายทิว วงศ์สวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายจีรพัฒน์ ขวัญจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายไพศาล ชาญเดชา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายเจนณรงค์ บัวขาว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายทัศนัย สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวสกุลกานต์ มณีรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนพรัตน์ กาญจนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายนันทยศ จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางสาววิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางสาวกมลทิพย์ ชูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวปรางทิพย์ แสงเหมือนคง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายภาณธฤต ศรีน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวมนสิชา ชาบงสุนันท์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวณัฐณิชา สมจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางสาวณัฐกาน สุดยอด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวสุวิตรี จิตต์สุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนายไพสิฐ สัมฤทธิ์ผล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายพงษ์พัฒน์ หลักเพชร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวพิชชาพร ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียม
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือนางสาวกนกพร สีสมอ่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสุภาวดี แย้มสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างสำรวจ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนายปฐมพงศ์ ยอดราช
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวภานุรักษ์ แซ่หลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวยุวดา ชูแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายกิติทัศน์ นิ่มละมัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายชญานิน อินทมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาววิภาดา วุฒิบุญญะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านางดวงจันทร์ รอดนุ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนMiss Maja Milasinovic
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมMiss Hanna Maskalenka
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมนายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางรางนางสาวศิรินาถ นพฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวกิตติพร สุวรรณชาตรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายธีรพัฒน์ คล้ายสำลี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)นายวิชยุตม์ เสนาภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายพลกฤต พรหมสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวมลธิรา ขาวหนูนา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายศิรวิทย์ สงดวง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมระบบขนส่งทางรางนางสาววนิดา ดีลแหละ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานางสาวมัลธิกา จันทร์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวกมลทิพย์ ชายพรมแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางณพิชต์ชญานันท์ คงธนธรรมกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนายณรงค์ศักดิ์ แก้วนิล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายณัฐวุฒิ คล้ายพิมล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายสมหวัง สาธร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นายกอบพัฒน์ แก้วทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานางสาวกนิษฐา ไพรมย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคการผลิต (ช่างกลโรงงาน)นายอภิสิทธิ์ หลีเด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคเครื่องกล (ช่างยนต์)นางสาวชุติกาญจน์ โยมเมือง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนายปัญญา บิลหมัด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวนุชสรา ขุนทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาวสรารัตน์ หนูเสน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาวจันจิรา ปรงแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายธนวัฒน์ จันทภาโส
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศนางสาวพรลภัส พลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายวชิรวิทย์ รักทรัพย์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาก่อสร้างนายพิทักษ์ ปานมา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวหัตถกาญจน์ หัสถประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายธีรวัฒน์ จิตต์ชะนะ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวภิภัชษร สุขสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวเขมาภรณ์ ขันเงิน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างโยธานายสิทธิชัย กมลสิทธิสถิต
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวปาริชาติ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือวัดและควบคุมปิโตรเลียมนางสาวภัทรากร นาคเกลี้ยง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนางสาวทิฆัมพร ส่องสี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววราภรณ์ ชอบแต่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้านางสาวธันย์ชนก บุญสกันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้า
ลูกจ้างประจำนายสถิต สังข์ทอง
ลูกจ้างประจำ หมวดรถยนต์นายภิรมย์ ขวัญปาน
ลูกจ้างประจำ คนงานนายคะนอง แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงาน
ลูกจ้างอัตราจ้างนายสมศักดิ์ ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายเริงศักดิ์ แทบทาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นางจงกลนี ยั่งยับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางอลิษา จันทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายจรัญ นพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายธนู หลับจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางวันเพ็ญ จันทวีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางภิสลดา ขุนพ่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายวิชัย มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนางสาวมะลิวรรณ ชูมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวพลินี พรหมศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางพรเพ็ญ สุวรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายอับดลรอโอ้บ บิลยะแม
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายหัสพร มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นายมาโนชญ์ นพแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวกรวิภาวรรณ หน่อสกุล
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวจิรารัตน์ สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสุธารัตน์ จินนุกูล
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาววรรธนพร คงเจริญ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเจริญ มิตรช่วยรอด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางนีลวรรณ์ นิลมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสุนิพน ตรีเพ็ชร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางจินดา มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายชาญณรงค์ แก้วยานะ
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายจรูญ แสงวรรณลอย
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายอัฟบาส เบ็ญศรีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายกสินธุ์ นวลอนงค์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนางแพรวดี ชนะวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางปิยนุช ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาววิไลพร สุกกระจาย
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายวีระยุทธ สังขชาติ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานร.ต.ชนินทร์ แสงศรี
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางสาวกชวรรณ ทองตีบ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายสราวุธ สุขมี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์
เจ้าหน้าที่นางสาวดลฤดี สังขจินดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอำภา ชุมเปีย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางอุษา หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรม
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานปกครอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางสาวนาถลดา อมรปรีชากร
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาล
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านายปุรินทร์ เส้งคุ้ย
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์
ครูนายสมศักดิ์ รอดนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
ครูนางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
พนักงานราชการ (งาน) งานบุคลากรนางรฐาภัค ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวกุณฑล หนูทวน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
พนักงานราชการ (งาน) งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุด
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวภัทรา กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางนิสา อนงค์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวยุวดี มุกเนียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวหนึ่งฤทัย แก้วขาว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวพัชรี สมนาค
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวปภัชญา สังข์บูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวญารินดา ชุติวัฒนวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาก่อสร้าง
ครูนายพลสินธุ์ เพชรโชติ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างโยธา
ครูนางนิภาวดี ทองจำรูญ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างโยธานางสาวอลิษา ติเสด
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอรรุจี ศรีสุข
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยและพัฒนานางสาวกุลชญา ช่วยแท่น
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางสาวณัฏฐกันย์ กาเจ
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายประยุทธ แก้วกรงจักร์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งาน ICT
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลักนายสมพร จันทร์มุณี
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสาลิณี ขวัญทองยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวศุภรดา เรืองน้อย
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนางสาวกัญจน์ฐิติมา จันทร์สืบ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวกชภัส พุฒิกรปรีดา
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูล
เจ้าหน้าที่ งานผลิตการค้านายพงศกร สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวปิยะรัตน์ พรหมบริรักษ์
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวภาวดี หลีหมัด
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวจงกลนี หน่อสกูล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมว่าที่ ร.ต.หญิง สุดา บินแล๊ะ
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวกชนิภา จันทร์สืบ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวชมพูเนกข์ เทพษร
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวสกุลรัตน์ สนหละ
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนางสาวปิยนุช สงสุรินทร์
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นายมูฮำหมัดอาดีน สาและ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวจิราพร สุขฉิม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวปรียนันท์ พรหมแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวอุไรวรรณ กำเหนิดดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวสิริพรรณ หนูขาว
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวภานุมาส ลัภบุญ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางสาวณัฐธิดา ย่องตีบ
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวเรวดี เพ็ชรสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนางสาวฟาริด้า มีงาม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
พนักงานราชการ (สอน)นายสมพร คณะนา
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ผู้ช่วยหัวหน้าภาค/แผนก แผนกวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
ครูนายรัชพล ทองมี
พนักงานราชการ (สอน) แผนกวิชาช่างโยธา
พนักงานราชการ (งาน)นางสาวณัฐญา อร่ามเรือง
พนักงานราชการ (งาน) งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางชลธิชา กาละสงค์
พนักงานราชการ (งาน) งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนางสาวอัจฉรา โรจน์กฤตวิทยา
พนักงานราชการ (งาน) งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ผู้ช่วยหัวหน้างานนางสาวบุญลดา จันทวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานการเงินนางวิมลวรรณรัตน์ ถาวโรฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชีนางสาวจุรีพร นวลเกลี้ยง
ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานบัญชี