ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
198

• หญิง
158

รวม
359


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
58

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
3

• ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
9

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
144

• ไม่ระบุข้อมูล
4

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
1

• มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ)
4

• มัธยมศึกษาตอนต้น
3

• ประถมศึกษา
7

• ไม่ระบุ
115


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
1

• แผนกช่างยนต์
29

• แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
21

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
39

• แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
7

• แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
8

• แผนกช่างสำรวจ
12

• แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม
6

• แผนกช่างกลโรงงาน
19

• แผนกช่างโยธา
11

• แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
13

• แผนกช่างเชื่อม
16

• แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง
37

• แผนกช่างก่อสร้าง
7

• แผนกเทคนิคพื้นฐาน
10

• เครื่องเย็นและปรับอากาศ
2

• แผนกการจัดการโลจิสติกส์
8

• แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน
2

• งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)
8

• งานทะเบียน
5

• งานศูนย์ข้อมูล
5

• งานการเงิน
5

• งานห้องสมุด
5

• งานประกันคุณภาพ
6

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานบัญชี
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
2

• งานพัสดุ
5

• งานสวัสดิการและพยาบาล
4

• งานอาคารสถานที่
10

• งานสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่
1

• งานผลิตการค้า
1

• งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
7

• งานโครงการพิเศษ
4

• งาน ICT
5

• งานวิจัยและพัฒนา
4

• งานประชาสัมพันธ์
5

• งานหลักสูตรและการสอน
5

• งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2

• งานบุคลากร
8

• งานปกครอง
11

• งานกิจกรรม
2

• งานวางแผน
4

• ความร่วมมือ
4

• คนงาน
14

• นักการภารโรง
5

• หมวดรถยนต์
3

• หมวดอาคาร
2

• พนักงานรักษาความปลอดภัย
5

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
38

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
นายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิชาญ พลคง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายจรัส โพธิ์สีสด
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายเฉลิมศักดิ์ มูสิกะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรว่าที่ ร.ต.ธานี ศรีทอง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา

นายปกรณ์ มณีสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างยนต์นายสวัสดิ์ หนูแดง
หัวหน้าแผนก แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุวรรณา ธีรวิกรานต์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายสุรเชษฐ์ เขียวหอม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายสมพร คณะนา
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายธนายุทธ หลีเหม
หัวหน้าแผนก แผนกช่างสำรวจนายธนาธรณ์ ศรีหะรัญ
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายธีระ นัคราบัณฑิตย์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างกลโรงงานนายอภิชา หนูพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างโยธานายกัมพล ชาญเชิงพานิช
หัวหน้าแผนก แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสมพงษ์ นนทพันธ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างเชื่อมนายธงชัย เธียรประสิทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชนะ บุญทอง
หัวหน้าแผนก แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสุกัญญา หมัดอาดัม
หัวหน้าแผนก แผนกการจัดการโลจิสติกส์นายอภิชาญ มูลละคร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน

นางดวงรัตน์ รัศมีอักษรสกุล
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวจุไรวรรณ สงทวี
หัวหน้างาน งานการเงินนางพัชรีย์ สงพะโยม
หัวหน้างาน งานห้องสมุดนายไชยา คงพรหม
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพนายสุรชัย จันทร์นุ่น
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายวรเทพ หลงขาว
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางจิระพร จันทภาโส
หัวหน้างาน งานพัสดุนายศิลป์ เส้งวั่น
หัวหน้างาน งานสวัสดิการและพยาบาลนายบุญชม รามณรงค์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่นายธนพล ขุนเชื้อ
หัวหน้างาน งานผลิตการค้านางวราภรณ์(ย้าย 14 พฤศจิกายน 2559) นิลอนันต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานนายสมศักดิ์ หมู่เก็ม
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายกุศล พรหมจันทร์
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษนางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง
หัวหน้างาน งานวิจัยและพัฒนานายปกรณ์ เจ๊ะมะ
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์นายสถิตย์ ชฎากรณ์
หัวหน้างาน งานหลักสูตรและการสอนนายชรินทร์ นวลละออง
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวนงลักษณ์ ภัศระ
หัวหน้างาน งานบุคลากรนายพัลลภ มานพ
หัวหน้างาน งานปกครองนางจำเนียร วงศ์ประไพโรจน์
หัวหน้างาน งานวางแผนนายไกรวิชญ์ บัวงาม
หัวหน้างาน ความร่วมมือ

นายสมบูรณ์ มีแสน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายธานี วงศ์พวก
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสมคิด จันเสน
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายสถิตพันธ์ ช่วยเนียม
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายอำนวย หอมขาว
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายบรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายทนงศักดิ์ ทองไชย
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายประเสริฐ วงค์สวัสดิ์
ครูประจำ แผนกช่างยนต์ว่าที่ ร.ต.ไกรพิชญ์ สงเดช
ครูประจำ แผนกช่างยนต์นายนัน เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมรักษ์ สุขปานประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายประสาน ไกรดำ
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายนงค์ เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายบัณฑิต ชินผา
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายเจริญ สะตะพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายสมศักดิ์ รัตมะโน
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพุฒตาล พร้อมมูล
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายโกวิท เสรีรักษ์
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวอารมย์ ขวัญคง
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาววันพิมพ์พร บูเอียด
ครูประจำ แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาววลัยลักษณ์ ชาญชญานนท์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางปัทมาสน์ ใจเพ็ชร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางวัชราภรณ์ นิยม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายประทีป ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอาภรณ์ ว่องวีรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางอำพา กาญจนถาวร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางศศิวิมล ศุกลรัตน์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนพดล วิทยะพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสรัญญา สิทธิโชติพงศ์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิทวัช พานชาตรี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางกฤติญดา ยอดแก้ว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางพรรษกร คงนุ้ย
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสิริพันธ์ พรหมราช
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวแวสารอยา นิแว
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นส.นภาทิพย์ ภักดี
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจารุเวศ อ่อนเจริญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นส.ปณิดา วัชรจินดา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพัชรินทร์ ท้าวกัญญา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวิวัฒน์ จิตนวล
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายบุญประสิทธิ์ ปาณศรี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายชัยโรจน์ อังกูร
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนายนทีชัย ชูชื่น
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายสมปอง เกื้อกูล
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนายสุวิทย์ จันทร์สุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนางสุเรวดี บุญพันธ์
ครูประจำ แผนกช่างสำรวจนางสุวลี จิตนวล
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายธนาธิป กิมาคม
ครูประจำ แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายชินชาต ณพัทลุง
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายบวรศักดิ์ คงเสน
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายปวิช คงศักดิ์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูประจำ แผนกช่างกลโรงงานนายสุทิน ชาตะรัตน์
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายอรุณ สุวรรณสุนทร
ครูประจำ แผนกช่างโยธานายศราวุฒิ มีจันทร์
ครูประจำ แผนกช่างโยธานางจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนางสาวนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสมยศ โกรัมย์
ครูประจำ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายอาทร สังข์ขาว
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายมีชัย คองประชุม
ครูประจำ แผนกช่างเชื่อมนายวิโชติ ว่องวีรกิจ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสมพร เพชรตีบ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายประยุทธิ์ แดงขาว
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายชวลิตร หนูเกื้อ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสินชัย รัศมีอักษรสกุล
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอัฏฐพล กาญจนเทพ
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทิน เทพสวน
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายนิพนธ์ บุญสกันต์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายกฤษณะ ชูจร
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายวินัย เชื้อพราหมณ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายพัฒนธรณ์ ภัทรศรีสโรจน์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายบรรทิตย์ ทองอยู่
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.สุรพงษ์ เหล่าจินวงศ์
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนส.ปัทมา ผุดผ่อง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเศกสรรค์ เรืองยิ่ง
ครูประจำ แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอาทิตย์ พรหมพิทักษ์
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายมนูญ แก้วนุ้ย
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนางสุดารัตน์ คณะนา
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายสุวัฒน์ ทองสุข
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายไชยยา ขุนวิเศษ
ครูประจำ แผนกช่างก่อสร้างนายอภิชาติ ลัพกิตโร
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายไชยา มาฉิม
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
ครูประจำ แผนกเทคนิคพื้นฐานนางมณีทิพย์ เทพวรรณ
ครูประจำ เครื่องเย็นและปรับอากาศนายสุรศักดิ์ คงยวง
ครูประจำ เครื่องเย็นและปรับอากาศนางสาวแสงเดือน ศิริสงคราม
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์นางวิลาวัลย์ เพชรกาศ
ครูประจำ แผนกการจัดการโลจิสติกส์

นางสุภัสสรณ์ คงสี
ข้าราชการพลเรือน งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางเสาวลักษณ์ ทวิชสังข์
ข้าราชการพลเรือน งานบัญชีนางสมพิศ ย่องตีบ
ข้าราชการพลเรือน งานพัสดุ

นายจักรพงศ์ หยูทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายสุชาติ บุญมณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายธีระทัศน์ ศิริมุสิกะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายนรินทร์ หมาดอาหิน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายชานนท์ สังข์สนาม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายนิพล คงผอม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายศดายุ สมยัง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายสันติสุข ศรีสุขใส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายสพลดนัย จีนาพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายพชร เพ็ชรจรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอมรเทพ เพชรโสม
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายวริทธิ ลัคนาโฆษิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายคเณศ ริยาพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายอรรถชัย ช่างเรือ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นางสาวเบญจรัตน์ ช่อลำเจียก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายณัฐศรันย์ นวลศิลป์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างยนต์นายประทีป นพรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นส.ประกายแก้ว มุณี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสาวพรสุดา ประกายทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นส.ณัฐธิดา ทองนิมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นายศุภณัฐ ตันวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นางสุดี งามเฉลียว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเรณู ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนัยนิต เตียวอนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวเบญริสา บุญสกันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอนุสรณ์ หมะเด
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์น.ส.ธมลวรรณ ศรีสุวรรณ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นส.ธนพร วสุธาสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนริศรา วายุภักดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอาวาตีฟ สวยงาม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวอลิสา สุวรรณวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายจเร รอดเซ็น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวศศิธร ศรีส่ง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนพรัตน์ เสาวคนธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวมัญชุพร มามาก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายเกรียงไกร ดวงจันทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสาวจิรนันท์ หวดสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมนางสาววรรณา ศักดิ์สงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายอารี อ่อนแก้ว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายวัชรพงษ์ ฉางดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายพัฒนชัย สันตยากร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายชณุมาส จินดาวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในน.ส.สายพิณ เพ็ชร์ดำ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายในนายวิเชษฐศักดิ์ วิภาธนาศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายปฐมพงศ์ อนันต์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายปฐมพงษ์ สุวรรณยุหะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนายอภิสิทธิ์ เต๊ะย่อ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนส.วันวิสา สุวรรณคง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนส.ฝนทิพย์ ย้อยมาก
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจว่าที่ ร.ต.หญิงธิดารัตน์ นฤพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวปวีณ์ธิดา จิตภักดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างสำรวจนางสาวอารีย์ บุญอินโท
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนางสาวเสาวภาคย์ สนูบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเครื่องมือวัดและควบคุมในอุตสาหกรรมนายภาณุ ลาภินี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายธนัท จันทบูลย์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายวัชรินทร์ แก้วเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายณัฐพงษ์ ส่งโส
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายอภิชัย ศรเรือง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายทศพล จันวดี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายวิทยา จิตรจำนอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างกลโรงงานนายณัฐชนน ศรีสว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางสาวรัตนาภรณ์ กองวงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานางนิภาวดี ทองจำรูญ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างโยธานายปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสิทธิชัย ฤทธิเดช
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสุรวุฒิ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายกิตติวัฒน์ คงศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายปณิธาน ธัมมิกะกุล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายวิศรุต รัตนอุบล
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศนายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวพรทิพย์ เพชรน้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายอรรถชนะ อาวะภาค
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายอธิพงษ์ สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวประกายดาว คมประมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายชาญรวี กายพันธ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนายสุธี สุทธิรักษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวธนาภรณ์ หวานทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างเชื่อมนางธัญสรณ์ หัสรังษี
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังว่าที่ ร.ต.เฉลิมพล ชัยพิสิทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายเอกรัตน์ ทองจืด
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสงัด เหตุทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวจริยา จริยพงศ์
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวเบญจมาศ แดงเหมือน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายภานุชา ไชยมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนส.ทัศนีย์ ไบบาว
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายปัญญา หมัดศิริ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายภานุวัฒน์ ขุนจัน
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายไซฟุลเล๊าะ อามาล
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนส.พุทธิพร สุทธิปัญญา
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายสุทธิธรรม แก้วบุตร
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวชลธิชา บุญนุ้ย
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายศิริพงศ์ นุ่นคง
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวอาภัสรา วาจาสุจริต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนางสาวศิวิมล ยอดจิต
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายกิตตินันท์ จันทร์แป้น
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างไฟฟ้ากำลังนายอนุวรรตน์ ชาตะสะ
ครูอัตราจ้าง แผนกช่างก่อสร้างนายอดุล บุญฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนายจิรพงศ์ สุขะกา
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวอัญชญา ทวีสุขกาญจน์
ครูอัตราจ้าง แผนกเทคนิคพื้นฐานนางสาวอัญธิกา ชนะเสนีย์
ครูอัตราจ้าง แผนกการจัดการโลจิสติกส์นส.ทัศนีย์ สุนทรธรรม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเทคนิคพลังงาน

นางกณิศา แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงานนายภิรมย์ ขวัญปาน
ลูกจ้างประจำ คนงานนายคะนอง แสงศรี
ลูกจ้างประจำ คนงานนายสถิต สังข์ทอง
ลูกจ้างประจำ หมวดรถยนต์นายณัฐพร ชอบหวาน
ลูกจ้างประจำ พนักงานรักษาความปลอดภัยนายประสิทธิ์ ผลามิโช
ลูกจ้างประจำ พนักงานรักษาความปลอดภัยนายสุพจน์ สังขชาติ
ลูกจ้างประจำ พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายประยุทธ แก้วกรงจักร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานศูนย์ข้อมูลนางมณฑา ปานช่วย
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางธิติมา โคราช
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นายสถิต นนทะสร
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางอลิษา จันทรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่นางสาวอรรุจี ศรีสุข
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานวิจัยและพัฒนาน.ส.นุชรัยฮาน แหละหละ
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานกิจกรรมนางพร นพแดง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายจรัญ นพรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางจงกลนี ยั่งยับ
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานจ.ต.ชัยลิต แก้วเจริญรุ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางพรเพ็ญ สุวรรณรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายธนู หลับจันทร์
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายอับดลรอโอ้บ บิลยะแม
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนายสมศักดิ์ ขวัญปาน
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางจุฑาพร เอียดฉิม
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางสาวสุภารัตน์ ดำนา
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางภิสลดา ขุนพ่วง
ลูกจ้างอัตราจ้าง คนงานนางวันเพ็ญ จันทวีระ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวนาถลดา อมรปรีชากร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนส.พลินี พรหมศร
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนางสาวจิรารัตน์ สุวรรณโณ
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนส.มะลิวรรณ ชูมณี
ลูกจ้างอัตราจ้าง นักการภารโรงนายเริงศักดิ์ แทบทาม
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นายหัสพร มากจงดี
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดรถยนต์นายต้าเหล็บ เบ็ญศรีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง หมวดอาคารนายวิชัย มณีรัตน์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัยนายสัญชนน ศรีสวัสดิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง พนักงานรักษาความปลอดภัย

นางสาวดลฤดี สังขจินดา
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นส.นภสร สมานสันติ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นส.ณัฐิดา ดิลกวัฒนาบดี
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวเกตุสุดา ไชยแสง
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นส.จิรกิตติ์ เหมือนทองเกื้อ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารทั่วไป(สารบรรณ)นางรฐาภัค ขุนแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนส.พัชรี สมนาค
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนายปกรณ์ แก้วผดุง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนางสาวณัฐญา อร่ามเรือง
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลนส.บุญลดา จันทวงศ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางนิสา อนงค์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอุทุมพร แก้วคำ
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอำภา ชุมเปีย
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดนางสาวพัชรินทร์ ปั้นรัตนะ
เจ้าหน้าที่ งานห้องสมุดน.ส.นันทัชพร เกาะทอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพนางวิมลรัตน์ ถาวโรฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสารี มากจงดี
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนส.วราภรณ์ แก้วภัทรไชย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวยุวดี มุกเนียม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนส.ภัทรา กุลดิลก
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการและพยาบาลนางอรุณศรี ธรรมประพัทธ์
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวกุณฑล หนูทวน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนส.มณฑาทิพย์ ช่วยอินทร์
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษนส.หนึ่งฤทัย แก้วขาว
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นายพงศกร มณีกรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์นางสาวเสาวนี ช่วยมาก
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางดวงจันทร์ รอดนุ่น
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางสาวปวีณา บุญเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ งานหลักสูตรและการสอนนางอุษา หนูแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนางสาวสุวรรณกาญจน์ อักษรการ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนส.ประภาพร พุทธิระ
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากรนายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนายพิทักษ์ ปานมา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนส.ภัณทิพย์ โชติรัตน์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนนางชลธิชา กาละสงค์
เจ้าหน้าที่ ความร่วมมือ

นายปุรินทร์ เส้งคุ้ย
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์นส.สุมลฑา บุญทองขาว
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายพลสินธุ์ เพชรโชติ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายสุทธิพันธ์ วุฒิพงศ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างโยธานายสมศักดิ์ รอดนุ่น
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างเชื่อมนส.ญารินดา ชุติวัฒนวงศ์
พนักงานราชการ (สอน) แผนกช่างก่อสร้างนายฐปนวรรธณ์ ประพฤติ
พนักงานราชการ (สอน) แผนกการจัดการโลจิสติกส์